شما اینجا هستید

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ‌دﺳﺖ ﻣﯽ‌آﯾﺪ؟

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ  و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ‌دﺳﺖ ﻣﯽ‌آﯾﺪ؟

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﻠﻤﻮس در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ دروﻧﯽ را ﺑﻪ‌ﻫﻤﺮاه دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﯽ   (را ﲡﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪل ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ Well-Being) ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ‌ﻧﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟

 ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارد در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‌ﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ‌ ﺷﺨﺼﯽ‌اش را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‌ﻫﺎﯾﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ‌ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﳓﺎم دﻫﺪ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده‌ای در زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.  اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ارﮐﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 

 

ارﮐﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ:

اﺣﺴﺎس‌ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ  Positive Emotions

ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ‌ﮐﺎری ﻣﺸﺨﺺ  Engagement

رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ  Relationships

ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻘﺼﻮد داﺷﱳ  Meaning and Purpose

دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ  Achievement  and  Accomplishments

 

دسته بندی بلاگ