شما اینجا هستید

واحد شست و شو وتست

محصولات تولید شده در واحد تک تراشی در صورت نیاز به این واحد منتقل شده و جهت چربی گیر و شستشو و همچنین تست نشتی به این واحدمنتقل می شوند.